مراحل رشد کودک

مراحل رشد کودک یا همان نشانه های رشدی عبارت است از سنینی که هر کودک در آن زمان باید توانایی خاصی از قبیل حرکت ، گفتار، توانایی ذهنی و مانند را داشته باشد ، البته این زمان خیلی مشخص نیست مثلا بعضی از کودکان 13 ماهگی و برخی دیگر 10 ماهگی راه می افتند ولی حدود زمان و توالی مراحل رشدی مشخص می باشد . دانستن این مطلب باعث می شود که تاخیر یا جا انداختن مرحله ای باعث شود تا قبل از اینکه مشکل خاصی برای فرزندمان پیش بیاید از آن جلوگیری نماییم و در عین حال برای ایجاد بلوغ سیستم عصبی فرزندمان را در هر مرحله حرکتی تشویق نماییم که به مرحله بعدی برسد و همچنین این مطلب که در هر سن و دوره چه توقعی از کودک باید داشته باشیم و با درخواست های بیشتر از توان وی باعث ایجاد استرس و اضطراب در او نشویم و حتی بدانیم که چه اسباب بازی یا وسیله آموزشی می تواند برای کودکمان مفید باشد .مراحل حركتي درشت

مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي ظريف

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني


مراحل حركتي درشت

مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي ظريف

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني


مهارتهاي ظريف

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره


مراحل حركتي درشت

مهارتهاي ظريف

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني


مراحل حركتي درشت

مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني


مراحل حركتي درشت

مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره


مراحل حركتي درشت

مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره


مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره


مراحل حركتي درشت

مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني


مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني


مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره


مراحل حركتي درشت

مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره


مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي ظريف

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني


مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني


مراحل حركتي درشت

مهارتهاي اجتماعي - ارتباطي

مهارتهاي گفتاري- شناختي

مهارت انجام فعاليت هاي روزمره

رشد جسماني