مریم دهقانی

مریم دهقانی

مدیرداخلی
مشاهده رزومه
اکرم دلیری

اکرم دلیری

کاردرمان
مشاهده رزومه
حسین مرادی

حسین مرادی

کاردرمان
مشاهده رزومه
معصومه وطن پرست

معصومه وطن پرست

گفتاردرمان
مشاهده رزومه
رویا صادقی مقدم

رویا صادقی مقدم

کاردرمان
مشاهده رزومه
سودابه اخوان

سودابه اخوان

دستیار درمانی
مشاهده رزومه
زهرا مشایخ

زهرا مشایخ

پذیرش
مشاهده رزومه
معصومه سعیدی میرک

معصومه سعیدی میرک

دستیار درمانی
مشاهده رزومه
میترا کاظم

میترا کاظم

پذیرش
مشاهده رزومه
ابوالحسن نجفی

ابوالحسن نجفی

خدمات
مشاهده رزومه