نوروفیدبک

نوروفیدبک

نوروفیدبک

نوروفیدبک neurofeedback چیست و به درد چه افرادی می خورد

ادامه مطلب

امواج مغزی Brain Wave

امواج مغزی Brain Wave

امواج به ترتیب از بیشترین فرکانس ( کوتاهترین طول موج ) تا کمترین فرکانس ( بالاترین طول موج ) گاما ، بتا ، آلفا ، تتا و دلتا هستند

ادامه مطلب