نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟

قبل از انجام نقشه مغزی چه کارهایی باید انجام داد ؟ ( جهت توضیح کلیک نمایید )


نقشه مغزی ( Brain Mapping ) یا اصطلاح انگلیسی آن Quantitative ElectroEncephaloGraphy، در واقع همان بررسی کمی امواج مغزی می باشد و به اختصار با qEEG نمایش می دهند.


یک توضیح ساده در مورد نقشه مغزی یا qEEG :

سلول های مغزی که به آنها نورون هم می گویند، از طریق جریان الکتریکی با هم در ارتباط هستند، این جریان الکتریکی در سطح جمجمه مانند هر جریان الکتریکی دیگری قابل اندازه گیری است، بررسی الگوی الکتریکی سطح جمجمه را ElectroEncephaloGraphy یا به اختصار EEG می گویند.

حال اگر این ثبت الکتریکی امواج به صورت دیجیتال انجام شود و امکان برسی شدت و روابط امواج مغزی در نقاط مختلف مغز فراهم گردد به آن ثبت کیفی امواج مغزی می گویند که اصطلاح انگلیسی آن Quantitative ElectroEncephalography است که به اختصار با qEEG نمایش می دهند.


عموما نرم افزارهایی که با آنها به صورت بالینی امواج مغزی را تفسیر می کنند و به عبارتی کاربرد بالینی نقشه مغزی است، نرم افزارهایی هستند که یک پایگاه داده ای از امواج مغزی نرمال افراد با توجه به سن و جنس افراد را در خود دارند و می توان نقشه مغزی افراد را با افراد هم سن و همجنس خودش در آن مقایسه نمود و با توجه به مقایسه انجام شده متوجه شویم که آیا امواج مغزی فرد نرمال است یا خیر.


نقشه مغزی یا qEEG چه چیزی را به ما نشان می دهد؟

نقشه مغزی یا qEEG یک گزارش از عملکرد مغز در نقاط مختلف آن به ما می دهد ولی نمی تواند چیزی از ساختار مغز و یا شکل آن بگوید.


چرا نقشه مغزی یا qEEG قبل از نوروفیدبک مهم است؟

نقشه مغزی یک گزارش از شدت امواج مغزی در نقاط مختلف مغز و همچنین گزارش از روابط بین نقاط مغزی به ما می دهد و همانطور که گفته شد این اطلاعات را می تواند با افراد نرمال مقایسه نماید.

لذا انجام نقشه مغزی قبل از نوروفیدبک به ما در دانستن اینکه آیا اصلا فرد نیازی به نوروفیدبک دارد یا نه و اینکه برای درمان باید از چه پروتکل و روش نوروفیدبکی استفاده کنیم کمک می کند، دقیقا مانند یک نقشه راه برای درمان نوروفیدبک می باشد . 


نمونه یک گزارش نقشه مغزی یا qEEG چگونه است؟

نمونه یک گزارش نقشه مغزی qEEG در پایین قرار داده شده است.