نتایج جستجو

جستجو
گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
آزمون تئوری ذهن یا theory of mind از مجموعه آزمون های وینا
آزمون هوش ریون RAVEN
نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟
درمان بیش فعالی با استفاده از لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
درمان اختلال یادگیری ( SLD ) با استفاده از توانبخشی حسی و لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD
آزمون کن تب - CANTAB چیست
آزمون IVA-2 - تست تخصصی بیش فعالی
کاردرمانی Occupational Therapy
گفتاردرمانی Speech Therapy
یکپارچگی حسی SI
آموزش انفرادی نرم افزارهای شناختی در مرکز توانبخشی وصال
برگزاری کارگاه و آموزش نرم افزار شناختی کن تب ( CANTAB )
انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی
CANTAB - آزمون کن تب
راننده هوشمند - 3 - SmartDrive
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 100 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 30 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 10 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 1 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 1 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 10تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 30 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 100 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 100 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 30 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 10 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 100 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 100 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 100 تایی
گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2
بله ماباهاش تمرین داریم ومرتب کاردرمان میبریمش ولی من حس میکنم بچه نه تنها از لحاظ حرکتی عقب هست بلکه از لحاظ ذهنی ام مشکل داره چطورمیتونم متوجه یامطمعن بشم؟ممنون راهنمای کتید