نتایج جستجو

جستجو
نمونه درمان و تست تشخیص بیش فعالی ADHD
گزارش فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
آزمون تئوری ذهن یا theory of mind از مجموعه آزمون های وینا
آزمون هوش ریون RAVEN
فرم نمایه حسی یا 2 Sensory Profile چیست و چگونه تکمیل نماییم
نقشه مغزی یا qEEG چیست ؟
درمان بیش فعالی با استفاده از لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
درمان اختلال یادگیری ( SLD ) با استفاده از توانبخشی حسی و لورتا نوروفیدبک - گزارش موردی
یکپارچگی حسی و اختلال در یکپارچگی حسی چیست
راهنمای تکمیل فرم نمایه حسی 2 و دریافت گزارش
آموزش آزمون 2-IVA
آموزش آزمون CANTAB
آموزش آزمون نمایه حسی 2 یا Sensory Profile 2
آموزش نرم افزار کاپیتان لاگ (Captain's Log)
درخواست گزارش فرم اوتیسم بهر
درخواست گزارش بررسی اختلالات روانی کودکان CSI-4
چگونگی انجام لورتا نوروفیدبک - Loreta Neurofeedback
آزمون و تست های تشخیص بیش فعالی
درخواست گزارش فارسی IVA-2 | تست تخصصی بیش فعالی
گزارش اصلی آزمون توجه تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
آزمون و تست های ارزیابی حافظه
آزمون رایگان توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
نرم افزار توانبخشی شناختی کاپیتان لاگ Captain Log چیست؟
نقشه مغزی یا qEEG چه مواردی را نشان می دهد؟
اختلال نافرمانی-چالش گری یا ODD
آزمون کن تب - CANTAB چیست
آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
بیش فعالی ADHD یا همان نقص توجه و تمرکز چیست ?
کاردرمانی Occupational Therapy
گفتاردرمانی Speech Therapy
یکپارچگی حسی SI
نقشه مغزی
آزمون تخصصی توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2
لورتا نوروفیدبک Loreta Neurofeedback
آموزش انفرادی نرم افزارهای شناختی در مرکز توانبخشی وصال
برگزاری کارگاه و آموزش نرم افزار شناختی کن تب ( CANTAB )
انجام تست IVA-2 آزمون تخصصی توجه و تمرکز و تشخیص بیش فعالی ADHD به همراه نمونه برداری از امواج مغزی
CANTAB - آزمون کن تب
راننده هوشمند - 3 - SmartDrive
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 100 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 30 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 10 تایی
پکیج گزارش کاپیتان لاگ بسته 1 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 1 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 10تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 30 تایی
پکیج گزارش IVA2 بسته 100 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 100 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 30 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 10 تایی
پکیج گزارش ClinicalQ بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG IQ Report بسته 100 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 100 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG LD Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 1 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 10 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 30 تایی
پکیج گزارشNG TBI Report بسته 100 تایی
گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2
گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2
بله ماباهاش تمرین داریم ومرتب کاردرمان میبریمش ولی من حس میکنم بچه نه تنها از لحاظ حرکتی عقب هست بلکه از لحاظ ذهنی ام مشکل داره چطورمیتونم متوجه یامطمعن بشم؟ممنون راهنمای کتید