دستگاه توانبخشی شناختی پویش

دستگاه توانبخشی شناختی پویش از جمله تجهیزات توانبخشی شناختی می باشد که باعث بهبود حرکتی در کودکان با آسیب حرکتی / کودکان اختلال توجه و مانند می شود