آزمون TOL از مجموعه COGBAT وینا

آشنایی با آزمون برج لندن یا Tower of London از مجموعه وینا. این آزمون به بررسی عملکردهای اجرایی می پردازد. اجرای آنلاین این آزمون از شوفرید اتریش