آزمون TMT از مجموعه COGBAT وینا

آزمون بررسی توجه و عملکردهای اجرایی TMT از مجموعه COGBAT وینا. اجرای آنلاین این آزمون به صورت مستقیم از شوفرید اتریش