آزمون آنلاین FGT از مجموعه COGBAT وینا

آشنایی با آزمون حافظه FGT از مجموعه COGBAT. اجرای آنلاین آزمون حافظه از شرکت شوفرید اتریش