تقویت مهارتهای شناختی در مرکز سلامت ذهن وصال - 1

تقویت مهارت های شناختی مانند: حافظه فعال (Working Memory)، اختلال یادگیری (SLD) و ... با استفاده از نرم افزار های شناختی در مرکز سلامت ذهن وصال