نرم افزار تخصصی توجه، تمرکز و تشخیص بیش فعالی IVA-2

فیلمی کوتاه از برگزاری آزمون IVA-2