تکمیل نمایه حسی 2 - Sensory Profile 2

نمایه حسی 2 پرسشنامه ای معتبر جهت بررسی احتمال اختلالات حسی در کودکان از بدو تولد (0 سالگی) تا 14 سالگی با گزارش معتبر از سایت پیرسون آمریکا