تحلیل آماری امواج مغزی با استفاده از نوروگاید

تحلیل آماری امواج مغزی با استفاده از نوروگاید و استفاده از فایل NGG در این نوع از تحلیل ما می توانیم یک برآیندی آماری مقایسه ای از مواج مغزی داشته باشیم . در تغییر کلی امواج به نسبت یک درمان یا یک محرک این آنالیز می تواند کمک کننده باشد. در این تحلیل ما یک مقایسه میانگین از یک گروه از امواج مغزی می توانیم داشته باشیم که هم به صورت عدد و هم نمایش توپوگرافیک نمایش داده می شود. EEG Statistical analysis by Neuro-Guide software. with this analysis we could have a compare mean of EEG for a group.