کاربرد نوروفیدبک در درمان کودکان اوتیسم

این فیلم تحقیقات موسسه ملی سلامت ذهن را نشان می دهد که در آن تاثیر نوروفیدبک را در درمان کودکان اوتیسم بررسی کرده اند . این فیلم در سال 2018 در یوتیوب ارسال شده . در حال حاضر مرکز توانبخشی وصال با استفاده از تکنولوژی لورتا نوروفیدبک ( در بخش مطالب آموزشی سایت / نوروفیدبک مطالعه فرمایید ) امکان ارائه نوروفیدبک به کودکان طیف اوتیسم ASD را دارد .