سنسوری پروفایل 2

نیمرخ حسی 2 یا همان sensory profile 2 جامع ترین و جدید ترین پرسشنامه جهت بررسی اختلالات حسی و بررسی اختلالات حسی در کودکان بیش فعال، اختلال یادگیری، اوتیسم و ترکیب بیش فعالی و اوتیسم . امکان تکمیل این فرم در مرکز توانبخشی وصال وجود دارد. www.vesalcenter.com