توانبخشی کودکان فلج مغزی یا CP از طریق تمرین فعال

از جمله مهمترین تمرین هایی که برای کودکان فلج مغزی می توان در نظر گرفت تمرین راه رفتن این کودکان می باشد که استفاده طولانی مدت از این تمرین باعث آموزش و تشویق سیستم عصب مرکزی کودکان به انجام این کار می شود . مرکز توانبخشی وصال با کمک تجهیزات پیشرفته خود می تواند این کار را انجام دهد