گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2

گزارش ساز فارسی آزمون IVA-2 برای نخستین بار در ایران، توضیحات تکمیلی را در بخش مطالب آموزش سایت کز توانبخشی وصال و در زیر گروه آزمون های شناختی می توانید مشاهده فرمایید