گزارش ساز فارسی آزمون توجه و تمرکز - IVA-2

آزمون تشخیص بیش فعالی | ADHD و بررسی یکپارچه توجه و تمرکز که با نام اختصار IVA -2 شناخته شده است. عبارت IVA که مخفف عبارت Integrated Visual and Auditory می باشد و یک نوع آزمون بررسی پیوسته عملکرد یا CPT است که مخفف Continuous Performance Test می باشد ، در واقع آزمون IVA -2 یک آزمون Integrated Visual and Auditory Continuous Performance Test می باشد، به عبارتی آزمون IVA -2 یک آزمون بررسی عملکرد پیوسته توجه و تمرکز می باشد. تست IVA -2 ، آزمون نوروسایکولوژی | Neuro-psychological test می باشد و آزمونی هست که از طریق fMRI و qEEG اعتبار دهی شده است ( fMRI ، یعنی نتایج این آزمون از طریق fMRI ( تصویر برداری تشدید مغناطیسی عملکردی ) و qEEG (نقشه مغزی) یکسان سازی شده است و نتایج آنها به هم نزدیک شده است ( fMRI and qEEG validated ) مرکز توانبخشی وصال به عنوان یک مرکز تخصصی که هم در زمینه سلامت ذهن و شناخت و هم متخصص در زمینه توانبخشی شناختی مشغول به فعالیت است با همکاری تیم برنامه نویس متخصص در زمینه برنامه نویسی شناختی ، اقدام به تولید گزارش ساز فارسی نرم افزار بررسی توجه و تمرکز | IVA نموده که کاربرد بسیاری در زمینه بررسی توجه و تمرکز ، بررسی میزان موفقیت در درمان های بیش فعالی | ADHD مانند نوروفیدبک | neuro-feedback ، تحریک الکتریکی جداره جمجمه | tDCS و کاربری در تحقیق هایی که محقق از مراجعین آزمون IVA می گیرد و سپس نیاز به یک گزارش سریع برای آزمودنی های خود دارد ، کلینیک های شناختی و بسیاری از موارد مشابه دیگر می باشد. این نرم افزار به صورت اتوماتیک به نرم افزار IVA -2 متصل می شود و گزارش فارسی به صورت شرح یک آزمون و گزارش مقایسه ای برای مراجع در کسری از ثانیه فراهم می نماید. نمونه گزارش این آزمون را می توانید در زیر مشاهده نمایید.