ترکیب تکنولوژی CES و اتاق تاریک در کودکان اوتیسم و بیش فعال

ترکیب تکنولوژی CES ( نوعی تحریک الکتریکی جمجمه یا همان tDCS ) و اتاق تاریک ( Snoezelen Room ) جهت بهبود توجه و تمرکز ، تحمل کاری و آرامش کودکان بیش فعال ( ADHD ) و اوتیسم ( Autism ) Combination of CES and Snoezelen Room for ADHD and Autism children for control impulsivity