اسمارت مایند - SmartMind Pro

این نرم افزار از بهترین نرم افزارهای موجود جهت بالابردن تاثیر نوروفیدبک در فرد می باشد 


این نرم افزار با دستگاه های نوروفیدبک زیر کار می کند

 • Thought Technology FlexComp

 • Thought Technology ProComp 8 Infiniti

 • Thought Technology ProComp 5

 • Thought Technology ProComp 2

 • Thought Technology ProComp+

 • BrainMaster Atlantis I (requires a license code for usage)

 • BrainMaster Atlantis II (requires a license code for usage)

 • BrainMaster 2E (requires a license code for usage)

 • BrainMaster 2EW (requires a license code for usage)

 • BrainMaster Discovery 24E (requires a license code for usage)

 • J&J Engineering C2+

 • Pocket Neurobics Pendant EEG

 • Neurosky MindSet

 • Neurosky MindWave

 • Neurosky MindWave Mobile

 • QPET

 • PET 2.0

 • WaveRider CEO

 • WaveRider 2cx

 • WaveRider Pro

بازگشت