تست تخصصی بیش فعالی IVA-2

IVA - 2  یک آزمون پیوسته دیداری – شنیداری است، که به مدت 20 دقیقه می باشد. 15 دقیقه آزمون صرف قسمت اصلی، 2 دقیقه صرف آشنایی با آزمون و 2 دقیقه آخر به منظور ارزیابی اعتبار آزمون بوده که مرحله آرام سازی نام دارد. در مرحله اصلی آزمون 500 محرک دیداری و شنیداری ارائه می شود. این آزمون دو عامل اصلی یعنی کنترل پاسخ و توجه را مورد ارزیابی قرار می دهد. این آزمون برای افراد 6 سال به بالا و بزرگسال قابل اجرا می باشد.

آزمون IVA – 2 بر مبنای راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی DSM – IV تدوین شده و به تشخیص و تفکیک انواع ADHD شامل نوع کمبود توجه، نوع بیش فعالی (تکانشگر)، نوع ترکیبی و نوع ناشناخته (NOS) می پردازد.

از جمله مزایای آزمون : به در مانگر در تشخیص دقیق کمک می کند، انواع دقت بینایی و شنوایی و تکانشی بودن را اندازه گیری می کند، بهترین سبک یادگیری کودک را آشکار می کند و به دلیل برخورداری از ثبات بالای آزمون – آزمون مجدد به درمانگر کمک می کند تا اثر درمان را بررسی کند. همچنین از اجرای آسان و تفسیر آسان برخورد است.

بازگشت