آموزش | Workshop

آموزش آزمون 2-IVA

آموزش آزمون 2-IVA

آموزش مجازی و حضوری آزمون تخصصی بیش فعالی IVA-2

ادامه مطلب


آموزش آزمون CANTAB

آموزش آزمون CANTAB

آموزش مجازی و حضوری آزمون شناختی CANTAB

ادامه مطلبآموزش نرم افزار نوروگاید NeuroGuide

آموزش نرم افزار نوروگاید NeuroGuide

آموزش مجازی و حضوری استفاده از نرم افزار نوروگاید

ادامه مطلب

آموزش اسمارت مایند

آموزش اسمارت مایند

آموزش نرم افزار ترکیب نوروفیدبک و تمرینات شناختی

ادامه مطلب

آموزش تست هوش وکسلر 5 (WISC-5)

آموزش تست هوش وکسلر 5 (WISC-5)

آموزش مجازی و حضوری اجرای آزمون هوش وکسلر 5 (Wisc-5)

ادامه مطلب

آموزش تست هوش بینه (Binet IQ)

آموزش تست هوش بینه (Binet IQ)

آموزش مجازی و حضوری اجرای آزمون هوش بینه (Binet IQ)

ادامه مطلب