فرم شماره 1 - پرسشنامه نمایه حسی


این فرم جهت کودکان 5 سال تمام تا 10 سال تمام طراحی شده است

فرم کوتاه مشخصات حسی کودکان | Short Sensory Profile

این فرم جهت بررسی عملکرد حسی کودک می باشد. لطفا موارد ذکر شده در پرسشنامه را به دقت مطالعه بفرمایید و آن چیزی را که دقیقا در عملکرد کودک مشاهده می فرمایید تکمیل بفرمایید.