فرم شماره 4 - پرسشنامه اضطراب


پرسشنامه اضطراب بک یا همان Beck Anxiety Inventory که به اختصار BAI نامیده می شود. یک مقياس 21 بخشي براي اندازه­ گيري شدت بيقراري و اضطراب در افراد است.

توصیه می شود افرادی که تصمیم دارند جهت نوروفیدبک به منظور کاهش اضطراب مراجعه داشته باشند این فرم را تکمیل نمایند.