فرم شماره 14 - پرسشنامه درجه بندی رفتاری کارکردهای اجرایی (BRIEF)


در ادامه، فهرستی از عباراتی که کودکان راتوصیف می کند، آمده است. ما می خواهیم بدانیم آیا فرزند شما، طی 6 ماه گذشته، مشکلاتی به صورت این رفتارها داشته است یا خیر. لطفا به بهترین شکلی که می توانید به تمام عبارات پاسخ دهید. خواهشمند است هیچ عبارتی را بدون پاسخ نگذارید. در حالی که هر عبارت را می خوانید، درباره فرزندتان فکر کنید و به سوالات پاسخ دهید.