فرم شماره 5 - فرم کوتاه نیمرخ حسی 2


این فرم جهت کودکان 3 الی 14 ساله و جهت غربالگری اختلالات حسی مناسب می باشد 


فرم کوتاه نیمرخ حسی 2، یکی از مجموعه پرسشنامه های استاندارد آزمون حسی 2 است که با چگونگی عملکرد کودکان سر و کار دارد. این فرم جهت غربالگری اختلالات حسی می باشد و در صورت اختلال می توان یکی از فرم های بلند را تکمیل نمود