فرم شماره 3 - پرسشنامه تشخیص اوتیسم، گارس 2 - Gars 2


این تست جهت اشخاص 3 تا 22 ساله مناسب می باشد که می تواند توسط والدین در خانه تکمیل شود.

تست Gars-2 (تست تشخیص اوتیسم گیلیام) با 4 خرده مقیاس رفتار کلیشه ای، ارتباط، تعامل اجتماعی و اختلالات رشدی یک تست معتبر است که برای تشخیص اوتیسم در سال 1994 توسط گیلیام تهیه شده و در سال 1390 در ایران و بر اساس جامعه ایرانی نرم شده است. این تست در بازه سنی 3 تا 22 سال قابل اجراست که می تواند توسط والدین یا فرد متخصص تکمیل شود.

لازم به ذکر است بر مبنای نتایج هیچ آزمونی نمی توان تشخیص قطعی داد و در صورت مشاهده نتیجه مشکوک آزمون، نیاز به مصاحبه ساختار یافته بالینی و ارزیابی های بیشتر وجود دارد.


 (لطفا برای دریافت نتیجه پرسشنامه، آدرس ایمیل و شماره موبایل خود را ثبت نمایید.)