آموزش ذهنی

آموزش ذهنی

بخش کاردرمانی ذهنی مرکز توانبخشی وصال

در مرکز توانبخشی وصال، آموزش در بخش ذهنی بر پایه نرم افزار اختصاصی ذهنی است که برای این منظور طرح ریزی شده است. نرم افزار ذهنی اختصاصی مرکز توانبخشی وصال بر پایه مراحل رشد ذهنی کودک از بدو تولد می باشد که از این طریق می توان فهمید که کودک از لحاظ رشد ذهنی در چه مرحله ای است و چه مراحلی را پیش رو دارد، بعد از ویزیت اولیه کودک و وارد کردن وضعیت ذهنی در نرم افزار، برنامه درمانی توسط مسئول بخش مشخص می شود، همچنین این امکان وجود دارد که والدین کودک شخصاً در هر مرحله وضعیت کودک خود را در نرم افزار جستجو کنند و شاهد پیشرفت او باشند.

هر بیمار یک برنامه درمانی مجزا دارد، در هر جلسه درمان، کاردرمان ذهنی پس از انجام ویزیت شرح برنامه درمانی خود و چگونگی انجام آن توسط بیمار را مکتوب می نماید. تمامی بیماران علاوه بر پرونده کاغذی، پرونده الکترونیکی نیز دارد، که شامل برنامه های درمانی بیمار از ابتدا تاکنون و چگونگی انجام آن توسط کودک، ریز ویزیت های انجام شده از ابتدای مراجعه تا به آخر و کپی کلیه مدارک پزشکی و آزمایشگاهی بیمار نیز در پرونده الکترونیکی او ذخیره می شود تا در صورت نیاز امکان دسترسی سریع به آن برای درمانگر امکان پذیر باشد. 

بازگشت