دوره های آموزش شناختی وصال

آموزش به همراه سرتیفیکیت آنلاین


  • آموزش نوروگاید FA

  • آموزش نوروفیدبک FA

  • آموزش لورتا نوروفیدبک FA

  • آموزش نرم افزار IVA-2 FA

  • آموزش نرم افزار کاپیتان لاگ FA

  • آموزش نرم افزار اسمارت مایند 4 FA

  • آموزش نرم افزار کن تب FA

  • آموزش تست هوش وکسلر 5 FA

  • آموزش تست هوش بینه FA

  • بازگشت FA