تقویت مهارت های شناختی در مرکز سلامت ذهن وصال 2

هماهنگی چشم و دست، بهبود اختلال یادگیری، بهبود توجه، توانبخشی شناختی، تمیز دیداری و تعقیب بینایی با استفاده از نرم افزارهای به روز شناختی