اصلاح hallux valgus کودکان با کمک اسپیلنت اورفیتی

اصلاح hallux valgus یک کودک CP از نوع Quadroplegia spastic