توانبخشی شناختی مبنی بر کامپیوتر

طراحی و ساخت بازی تفاوت ها، این بازی که توسط تیم توسعه فناوری های شناختی مرکز توانبخشی وصال در حال توسعه می باشد و در دو بستر موبایل و کامپیوتر جهت بهبود عملکردهای شناختی طراحی شده است. توانبخشی شناختی مبنی بر کامپیوتر یا همان CCRT از نوین ترین روش های توانبخشی عصبی و توانبخشی شناختی می باشد که تمرین های کامپیوتری را بر اساس تئوری های شناختی جهت تقویت آن مهارت ارائه می نماید