آیا بیش فعالی ADHD همیشه بد است ؟

آیا بیش فعالی ADHD همیشه بد است ؟ آیا فرد بیش فعال می تواند زندگی خوبی داشته باشد؟ بیش فعال ها چگونه فکر می کنند ؟