آموزش در نابینایان و کم بینایان

توانبخشی در زمینه آموزش ذهنی و توانبخشی شناختی در کودکان نابینا و کم بینا