نوروفیدبک بهبود عملکرد در کودکان

نوروفیدبک و سایر برنامه های توانبخشی شناختی به عنوان یک تمرین ذهنی جهت بهبود عملکرد شناختی ، بهبود توجه و تمرکز و کاهش اضطراب و بهبود تفکر مفید کابرد دارد . همچنین در مشکلاتی مانند بیش فعالی یا ADHD به عنوان درمانی به همراه سایر برنامه های توانبخشی شناختی بسیار مفید است . در مرکز توانبخشی وصال تمامی این برنامه تحت نظارت دکتری تخصصی روانشناسی شناختی ارائه می شود .