عکس
مراحل رشد کودک

شروع مفهوم عدد تا 9

در این سن کودک علاوه بر اینکه می تواند تا 9 طوطی وار بشمرد باید مفهوم اعداد را نیز تا 9 شروع به یادگیری نماید


فیلم