عکس
مراحل رشد کودک

مراحل لباس پوشیدن

کودک در این مرحله در فرآیند لباس پوشیدن همکاری فعال دارد


فیلم