عکس
مراحل رشد کودک

انجام حرکات ظریف - مراحل مداد دست گرفتن

16 ماهگی عموما سن شروع مداد دست گرفتن کودک است - cylindrical grasp


فیلم