سودابه اخوان

از سال ۱۳۹۹ همکاری ایشان با مرکز وصال خاتمه یافته است 


کارشناس روانشناسی

- دستیار درمانی

- پرسنل بخش تمرین با تجهیزات

بازگشت
سودابه اخوان