معصومه وطن پرست

 - فارغ التحصیل رشته گفتاردرمانی از دانشكده علوم توانبخشی و دانشگاه علوم پزشكی ایران.

- سال سابقه كار در آموزش و پرورش استثنایی ( 10 سال ).

- سابقه كار در درمانگاه تیسفون تهران ( 9 سال ).

- سابقه كار در مركز NGO توانیاب ( 3 سال )

- سابقه كار در مركز روزانه توانبخشی مهر آفرین (‌2 سال )

- سابقه مربی كلینیك دانشجویان تربیت مدرس آموزش و پرورش ( 2 سال )

- سابقه كار در مدرسه غیر انتفاعی هاتف ( دانش آموزان مرزی ) ( 1 سال )

- سابقه كار در كلینیك هستی .

- سابقه كار درمركز توانبخشی وصال ( 7 سال و هم اكنون ).

- مسئول بخش گفتار درمانی مركز توانبخشی وصال ( هم اكنون ).

- کسب تائیدیه و گواهی در اختلال بلع در نوزادان مورد تائید انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

- کسب تائیدیه و گواهی در ارزیابی و درمان لکنت مورد تائید انجمن علمی گفتاردرمانی ایران

بازگشت
معصومه وطن پرست