حسین مرادی

از سال ۱۴۰۰ همکاری ایشان با مرکز وصال خاتمه یافته است 


- کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشكی ایران .

- مسئول بخش فیزیوتراپی و كاردرمانی ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران 2 سال .

- كار در مطب شخصی شهریار 1 سال .

- كار در بیمارستان حضرت رسول در بیماران نورولوژی 1 سال .

- كاردرمان مراكز نگهداری شبانه روزی مادر و مركز مادر 1385 تا كنون .

- كاردرمان مركز توانبخشی وصال از سال 1382 تا كنون .

بازگشت
حسین مرادی