اکرم دلیری


- کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

- کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

   سوابق کاری :

- اخذ کارشناسی با رتبه 3 از دانشگاه علوم پزشکی ایران ( علوم پزشکی تهران فعلی ) 1382

- اخذ کارشناسی ارشد از دانشگاه علوم پزشکی تهران 1386

- چاپ مقاله ( بررسی تاثیر دو نوع اسپیلنت ولار و دورسال در کاهش اسپاسیتی اندام فوقانی کودکان فلج مغزی اسپاستیک 6-4 ساله ) در مجله علمی پژوهشی نوین اسپیلنت - 1387

- سرپرست بخش ذهنی مرکز توانبخشی وصال از 1382 تا کنون

- کاردرمان مرکز توانبخشی وصال از 1382 تا کنون


بازگشت
اکرم دلیری