گالری عکس های تصاویر بخشهای درمانی

تست توجه و تمرکز ( IVA-2 ) همراه با نمونه برداری از امواج مغزی

تست توجه و تمرکز ( IVA-2 ) همراه با نمونه برداری از امواج مغزی

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

تست توجه و تمرکز ( IVA-2 ) همراه با نمونه برداری از امواج مغزی

تست توجه و تمرکز ( IVA-2 ) همراه با نمونه برداری از امواج مغزی

اتاق چند حسی Snoezelenroom

اتاق چند حسی Snoezelenroom

Z Score Neurofeedback

Z Score Neurofeedback

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

HD tDCS ( بالاترین و جدید ترین تکنولوژی تحریک جمجمه )

HD tDCS ( بالاترین و جدید ترین تکنولوژی تحریک جمجمه )

نوروفیدبک - بخش توانبخشی شناختی CRT

نوروفیدبک - بخش توانبخشی شناختی CRT

توانبخشی شناختی CRT

توانبخشی شناختی CRT

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

تمرین تقویت حافظه فعال با نرم افزار و سخت افزار شناختی

تمرین تقویت حافظه فعال با نرم افزار و سخت افزار شناختی

اتاق تاریک - بخش توانبخشی شناختی CRT

اتاق تاریک - بخش توانبخشی شناختی CRT

نوروفیدبک - بخش توانبخشی شناختی CRT

نوروفیدبک - بخش توانبخشی شناختی CRT

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

بخش آموزش ذهنی

بخش آموزش ذهنی

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

تلفیق نوروفیدبک و بازی واقعیت افزوده - بخش توانبخشی شناختی CRT

تلفیق نوروفیدبک و بازی واقعیت افزوده - بخش توانبخشی شناختی CRT

آموزش دو نفره - بخش آموزش ذهنی

آموزش دو نفره - بخش آموزش ذهنی

تمرینات اتاق چندحسی

تمرینات اتاق چندحسی

بخش توانبخشی شناختی CRT

بخش توانبخشی شناختی CRT

تونل نامتناهی - اتاق تاریک

تونل نامتناهی - اتاق تاریک

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

دیوار تعاملی - اتاق تاریک

تست توجه و تمرکز ( IVA-2 )

تست توجه و تمرکز ( IVA-2 )

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

اتاق چند حسی Snoezelenroom اتاق تاریک

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

توانبخشی دست

توانبخشی دست

ریورز واکر - بخش کاردرمانی

ریورز واکر - بخش کاردرمانی

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

نرم افزار شناختی _ اتاق تاریک

نرم افزار شناختی _ اتاق تاریک

بخش توانبخشی شناختی CRT

بخش توانبخشی شناختی CRT

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

گروه درمانی - بخش آموزش ذهنی

توانبخشی دست

توانبخشی دست

بخش توانبخشی شناختی CRT

بخش توانبخشی شناختی CRT

بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی

بخش گفتاردرمانی

بخش گفتاردرمانی

بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی

بخش کاردرمانی

تمرینات اتاق تاریک

تمرینات اتاق تاریک

بخش آموزش ذهنی

بخش آموزش ذهنی