فرم شماره 13 - اطلاعات دموگرافیک طرح تحقیقی کن تب


فرم اطلاعات دموگرافیک ویژه افرادی که در پروژه تحقیقاتی جمع آوری داده نرمال برای آزمون کن تب CANTAB شرکت نموده اند.


این اطلاعات کاملا محرمانه می باشد و از اطلاعات ذکر شده صرفا جهت آنالیز آماری استفاده می شود و اطلاعات با نام افراد در هیچ جایی استفاده نمی شود .

قابل ذکر است اطلاعات به صورت یک کد به هم مربوط می شوند و نه با نام و نام خانوادگی