فرم شماره 9 - اطلاعات دموگرافیک


فرم اطلاعات دموگرافیک ویژه افرادی که در پروژه تحقیقاتی جمع آوری داده نرمال برای آزمون کن تب CANTAB شرکت نموده اند.