ترکیب تکنولوژی CES و اتاق تاریک در کودکان اوتیسم و بیش فعال

ترکیب تکنولوژی CESو اتاق تاریک جهت بهبود توجه،تحمل کاری و آرامش کودکان بیش فعال و اوتیسم Combination of CES and Snoezelen Room for ADHD and Autism children for control impulsivity www.vesalcenter.com @iranot