عکس
مراحل رشد کودک

مراحل حرکتی کودک

با کمک روی پایش وزن می اندازد - child weight bearing


فیلم