حسین صفاخیل

حسین صفاخیل

- پرسنل بخش کاردرمانی مرکز توانبخشی وصال

- کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران

- کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازگشت
حسین صفاخیل