فرم شماره 3 - پرسشنامه تعیین سطح اوتیسم بهر


این تست جهت اشخاص 3 تا 22 ساله مناسب می باشد  که می تواند توسط والدین در خانه تکمیل شود.

فرم اوتیسم بهر ، یک فرم استاندارد شده جهت تعیین میزان اوتیسم بهر کودکان می باشد. دومین ویرایش مقیاس اندازه گیری اوتیسم گیلیام ابزار استاندارد شده ای است که برای ارزیابی اشخاص اوتیسم و دیگر اختلالات رفتاری طراحی شده است. فرم گارز-2 اطلاعات هنجار شده ای را فراهم نموده است که می تواند در تشخیص اوتیسم کمک کند.